شرکت هوشمند سامانه همیان با هدف تولید سامانه های سخت افزاری در حوزه پرداخت بانکی و با نگرش ملی ، به منظور تسهیل و رفع چالشهای اساسی در حوزه شهروندی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان ، به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه بانک شهر در سال91 تاسیس و از همان بدو شروع فعالیت های خود تاکنون توانسته است تا در حوزه مسائل موجود، از طریق مطالعه و بررسی روشها و راه کارهای عملی و موفق موجود و یا از طریق ایده پردازی و ارائه روشهای علمی و عملی ،راه حل های منحصر بفردی را در راستای عملی ساختن اهداف خود بردارد .

بیشتر بدانید ...
سایت همیان

خبرنامه هــمــیــــــــــان